Habermas Forum logo Habermas Forum logo
 
Forum on Jürgen Habermas


Jürgen Habermas

Biography


:: Index

:: Sponsors

:: DK: Litteratur om pædagogik (03-09-2005 11:20)
Litteratur-liste vedr. pædagogik (med korte anmeldelser/annonteringer):

Alvesson, Mats & K. Sköldberg (1994); Tolkning och refleksion - Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod; Studentlitteratur; Lund (Har et udmærket kapitel om, hvorledes inspirationen fra kritisk teori kan operationaliseres i forhold til undersøgelser af pædagogiske genstandsfelter).

Andersen, Heine (1990); ’Social orden, rationalitet og livsverden’; in: Sociologi under forandring; red. Peter Gundelach et al.; Gyldendal; København (pp.33-89) (En udmærket beskrivelse af Habermas’ placering i det sociologiske landskab).

Andersen, Heine & Lars Bo Kaspersen (red.) (1997); Klassisk og moderne samfundsteori; 2.opl.; Hans Reitzels Forlag; København (Har et introducerende kapitel til Habermas).

Ashenden, Samantha & David Owen (ed.) (1999); Foucault contra Habermas – Recasting the Dialogue between Genealogy and Critical Theory; SAGE Publications; London, Thousand Oaks, New Delhi (Tekster til den spændende kontrover mellem Habermas og Foucault, som p.t. også er hot i en angelsaksisk sammenhæng).

Bordum, Anders (2001); Diskursetik og den positive selvreference; Samfundslitteratur; Frederiksberg.

Cederstrøm, John (1991); Samtalen i skolen; Unge Pædagoger; København (Omskrivning af ph.d.-afhandling, som i høj grad har Habemas som reference).

Dale, Erling Lars (1989); Pedagogisk profesjonalitet - Om pedagogikkens identitet og anvendelse; Gyldendal Norsk Forlag; Oslo (Er i høj grad inspireret af Habermas (og mange andre) i sine problematiseringer af, hvad pædagogisk professionalitet består i).

Dale, Erling Lars (1993); Den profesjonelle skole -Med pedagogikken som grunnlag; Ad Notam Gyldendal.

Erslev-Andersen, J. et al.(red.) (1983); Det moderne – en bog om Jürgen Habermas; Modtryk; Aarhus (En antologi, der introducerer til Habermas og flere af de områder, som hans tænkning har relevans for).

Forester, J. (1992); ’Critical Ethnography: On Fieldwork in a Habermasian Way’; in: Critical Management Studies; ed. M.Alvesson & H.Wilmott; Sage; London (Et forsøg på at operationalisere Habermas i konkret organisationsanalyse).

Habermas, Jürgen (1969); ’Erkjennelse og interesse’; in: Vitenskap som ideologi; Gyldendals Studiefakler; Gyldendal Norsk Forlag; Oslo.

Habermas, Jürgen (1981); Teorier om samfund og sprog; Gyldendals Sprogbibliotek; Kbh.

Habermas, Jürgen (1983a); ’Diskursethik – Notizen zu einem Begründungs-programm’; in: Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln; Suhrkamp Verlag; Frankfurt am Main (pp.53-125).

Habermas, Jürgen (1983b); ’Det moderne – et ufuldendt projekt’; in: Det moderne – en bog om Jürgen Habermas; red. J.Erslev-Andersen et al.; Modtryk; Aarhus (pp.33-45) (opr.1980).

Habermas, Jürgen (1987a); Theorie des kommunikativen Handelns – Band 1: Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung; Vierte durchgesehene Auflage; Suhrkamp Verlag; Frankfurt am Main (opr.1981).

Habermas, Jürgen (1987b); Theorie des kommunikativen Handelns – Band 2: Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft; Vierte durchgesehene Auflage; Suhrkamp Verlag; Frankfurt am Main (opr.1981).

Habermas, Jürgen (1987c); Samtalens fornuft; Rosinante; Charlottenlund.

Habermas, Jürgen (1995); The Philosophical Discourse of Modernity; Polity Press; Cambridge (opr.1985).

Habermas, Jürgen (1996a); Teorien om den kommunikative handlen; Aalborg Universitetsforlag (oversættelse af uddrag; opr.1981).

Habermas, Jürgen (1996b); Diskursetik; Det lille Forlag; Frederiksberg (opr.1983).

Habermas, Jürgen (1999); ’Modernitetsopfattelser’; in: Kritisk teori – og analysen af det moderne samfund; Tema in: ’PHILOSOPHIA – Tidsskrift for filosofi’; Nielsen, S.D. et Fl. Lebech (red.); Årg. 26, 1-2; Institut for Filosofi; Aarhus Universitet (pp.11-32).

Henriksen, Holger (1978); Undervisningens samtale; Chr.Ejlers’ Forlag; København / Oslo (Et omdiskuteret forsøg på at operationalisere inspirationen fra Habermas’ diskursetik i forhold til den pædagogiske samtale. Ikke mindst omdiskuteret, hvorvidt HH formår at holde balancen mellem Habermas, Løgstrup, Hal Koch m.fl.!?!).

Henriksen, Jan-Olav (1997); Grobunn for moral - Om å være moralsk subjekt i en postmoderne kultur; Høyskoleforlaget AS; Kristiansand (Har et kapitel om Habermas, som er meget relevant for pædagogikkens normative dimension).

Honneth, Axel (1991); The Critique of Power - Reflective Stages in a Critical Social Theory; The MIT Press; Cambridge (Mass.) & London (opr.1985) (Et spændende forsøg på at placere diskussionen om det moderne og det postmoderne i relation til Horkheimer og Adornos skrift ’Oplysningens dialektik’. AH har så afgjort sit udgangspunkt og sympatien i kritisk teori).

Kampmann, Jan (1994); ’Læreren mellem system og livsverden’; in: KvaN; nr.40; Aarhus (pp.23-38).

Kelly, Michael (ed.) (1994a); Critique and Power – Recasting the Foucault/ Habermas Debate; MIT-Press; London.

Krejsler, John (1996); Individualitet som kulturideal - en vej til selvbestemmelse?; PPP 100; Danmarks Lærerhøjskole; København (Diskuterer individualitet som ideal i uddannelse og opdragelse i et spændingsfelt mellem Habermas, Foucault og andre).

Krejsler, John (1997); ’Individualitetens billeder’; in: Diskurs, diagnose og konstruktion – om Foucaultinspireret forskning i Norden med relation til handicaphistorisk forskning; red. Birgit Kirkebæk & Ingrid Markussen; Center for Handicaphistorisk Forskning; Danmarks Lærerhøjskole; København.

Krejsler, John (2001); At konstruere professionel individualitet – Om lærerens brug af talen om selvbestemmelse; Ph.d.-afhandling; Danmarks Pædagogiske Universitet; 2001; Kbh (En analyse af det strategiske spillerum, som opstår, når lærere iscenesætter samværet med eleven gennem selvbestemmelsesterminologi (Analysestrategi: modstilling af Habermas og Foucault)).

Kvorning-Hansen K. & A.Lam (1990); ’Tale er handling - den vellykkede kommunikation’; in: Grundlagsproblemer i sygeplejen...; red.T.K.Jensen et al.; Philosophia; Århus (pp.19-41) (Et ganske anvendeligt forsøg på at operationalisere Habermas’ teori om den kommunikative handlen i forhold til den pædagogiske samtale).

Løvlie, Lars (1984); Det pedagogiske argument – Moral, autoritet og selvprøvning i oppdragelsen; J.W.Cappelens Forlag A.S.; Oslo (Et udmærket forsøg på at placere Habermas i forhold til pædagogikken).

Nielsen, Søren Dam & Flemming Lebech (red.) (1999); ’Kritisk teori – og analysen af det moderne samfund’; Tema in: PHILOSOPHIA – Tidsskrift for filosofi; Årg. 26, 1-2; Institut for Filosofi; Aarhus Universitet.

Nørager, Troels (1989); System og livsverden - Habermas' konstruktion af det moderne; ANIS; Aarhus (En anbefalelsesværdig og grundig gennemgang af Habermas i relation til teorien om den kommunikative handlen/ system livsverden).

Nørgaard, Britta (2001) Habermas i praksis : en indføring i dele af teorierne; 2. udgave; Skipper Clement Seminariet, Aalborg (En meget let tilgængelig introduktion til Habermas og hans mulige anvendelse i relation til praktisk pædagogik).

Schou, Lotte Rahbek (1995); Almendidaktiske betragtninger; PPP 96; Danmarks Lærerhøjskole; København (Et spændende forsøg på at udvikle grundlaget for en almen didaktik på baggrund af Habermas’ teori om den kommunikative handlen).

Young, Robert E. (1990); A Critical Theory of Education – Habermas and Our Children’s Future; Teacher’s College Press; Columbia University; New York & London.

Aabo, Carsten (1991); Diskursetik og normanvendelse – En diskussion af moralfilosofien hos Jürgen Habermas og Klaus Günther; Arbejdsnote 91-8; Center for Uddannelsesforskning; Handelshøjskolen i København (Et kort men afklarende skrift i relation til den svært håndterbare skelnen mellem begrundelses- og anvendelsesdiskurser, som giver anledning til store misforståelser af Habermas i en pædagogisk sammenhæng).

John Krejsler