Habermas Forum logo Habermas Forum logo
 
Forum on Jürgen Habermas


Jürgen Habermas

Biography


:: Index

:: Sponsors

:: DK: Litteratur om sprog og kommunikation (03-09-2005 11:25)
Ikke overraskende er det svært at afgrænse Jürgen Habermas’ forfatterskab i forhold til ‘sprog og kommunikation’. Således hører hovedværket, Theorie des Kommunikativen Handelns, naturligt til i selskab med den historisk/sociologiske offentlighedsteori fra 1962 og den moralfilosofisk orienterede diskursetik (1983). Sidstnævnte to værker er derfor også inddraget i listen. Alligevel er listen ikke udtømmende – jeg modtager gerne forslag til tilføjelser.

I den udstrækning der findes ordentlige oversættelser, har jeg angivet dem under de originale værker. Jeg har også inkluderet et par gode introduktioner.

Listen er især tænkt som introduktion til studerende. Hvis man er særlig interesseret i Habermas’ bidrag til viden om sprog og kommunikation, er det også en god ide at stifte bekendtskab med den primært anglo-amerikanske, analytiske sprogfilosofi som Habermas skriver sig op imod. Her tænker jeg først og fremmest på Austin, Searle og Grice. Allernederst findes en kort liste over nogen vigtige værker i den tradition.


a)  Tekster af Jürgen Habermas

Habermas, Jürgen (1962) Strukturwandel der Öffentlichkeit - Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Neuwied/Berlin: Luchterhand.

I offentlighedsteorien udvikler Habermas blandt andet begrebet om ‘det offentlige ræsonnement’ som tjener som et empirisk forankring for den senere teoretisering af kommunikation som locus for fornuften.

Norsk oversættelse:
Habermas, Jürgen (1991) Borgerlig offentlighet - dens fremvekst og forfall 2. udg. (på norsk ved Elling Schwabe-Hansen, Helge Høibraaten og Jon Øien - Indledning ved Helge Høibraaten). Oslo: Gyldendal.


Habermas, Jürgen ‘Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der kommunikativen Kompetenz’ i Habermas, Jürgen & Niklas Luhmann (1971) Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie - was leistet die Systemforschung?. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag.

En skelsættende artikel hvor Habermas fremsætter sin sproghandlingsteori i meget kort og rå form med stor klarhed til følge. Oversættelsen til dansk er glimrende:

Habermas, Jürgen ‘Forberedende bemærkninger til en teori om den kommunikative kompetens’ (på dansk v. Peter Widell og Niels Hornsborg Jensen) i Henriksen, Carol (red.) (2001) Can you reach the salt? - Pragmatikkens klassiske tekster, Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.


Habermas, Jürgen ‘Was Heisst Universalpragmatik’ i Apel, K. O. (red.) (1976) Sprachpragmatik und Philosophie, Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag.

En noget mere kompleks tekst, især de indledende ‘regibemærkninger’. Her tegnes et første omrids af universalpragmatikken (senere ‘formalpragmatikken’) som en omfattende sprogteori som giver mulighed for at beskrive kommunikationen såvel logisk-semantisk, som intentionelt og illokutionært. 

Dansk oversættelse:
Habermas, Jürgen ‘Hvad er universalpragmatik?’ i Habermas, Jürgen (1981) Teorier om samfund og sprog (på dansk ved Jørgen Dines Johansen og Jens Glebe-Møller). København: Gyldendals Sprogbibliotek/Nordisk Forlag.


Habermas, Jürgen (1981) Theorie des Kommunikativen Handelns vols. 1 & 2. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag.

I dette hovedværk samles de kommunikationsteoretiske og sprogfilosofiske erkendelser i en kritisk teori om social handlen og kommunikativ fornuft. Habermas introducerer konflikten mellem systemet og livsverdenen som en forklaringsmodel for de vestlige, senmoderne samfunds kriser og patologier. Denne sondring kommer til at danne baggrund for Habermas’ normative projekt om at advokere for den herredømmefri kommunikation som, om end den er ‘kontrafaktisk’, er demokratiets eneste reelle overlevelsesmulighed.

Der findes en dansk oversættelse, men jeg kender kun den engelske:

Habermas, Jürgen (1987) The Theory of Communicative Action, vols. 1 & 2, Cambridge: Polity Press.


Habermas, Jürgen ’Diskursethik – Notizen zu einem Begründungs-programm’ i Habermas, Jürgen (1983) Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag.

Diskursetikken er en logisk forlængelse af teorien om kommunikativ handlen. Her fokuserer Habermas på moralfilosofiens evigt tilbagevendende problem: at normer ikke kan begrundes endeligt. Habermas foreslår at løsningen kan findes i en intersubjektiv omtænkning af Kants kategoriske imperativ. En meget vigtig bog hvis man beskæftiger sig med argumentationsanalyse, retorik eller lignende.

Findes vist i flere oversættelser, men denne her har en god introduktion:

Habermas, Jürgen (1996) Diskursetik - Notitser til et begrundelsesprogram (På dansk ved Henning Vangsgaard - indledning ved Jens Glebe-Møller). Frederiksberg: DET lille FORLAG.


Habermas, Jürgen ‘Comments on John Searle: “Meaning, Communication, and Representation”’ i LePore, Ernest & Robert van Gulick (red.) (1991) John Searle And His Critics, Cambridge & Oxford: Basil Blackwell.

En central artikel hvor Habermas eksplicit diskuterer spørgsmål om intentionalistisk versus intersubjektivistisk kommunikationsopfattelse med John Searle. Udgangspunktet for diskussionen er blandt andet Habermas kapitel III, vol. 1 af Theorie des Kommunikativen Handlens.


b) Introduktioner

Rasborg, Klaus (1988): Samfundskritik og normativitet – med udgangspunkt i J. Habermas’ kommunikationsteoretiske reformulering af fornuftsbegrebet. København: Rhodos.
God og lettilgængelig overbliksintroduktion.

Nørager, Troels (1995) System og livsverden - Habermas’ konstruktion af det moderne. Frederiksberg: ANIS.
Nok stadig den mest nøgterne introduktion på dansk til system / livsverdens-sondringen.

Outhwaite, William (1994) Habermas: A Critical Introduction. Cambridge: Polity Press.
En god introduktion med tyngden lagt på Habermas’ sprogfilosofi og kommunikationsteori.


c) Andet

Sprogfilosofiske tekster som spiller en central rolle i Habermas’ forfatterskab:

Austin, J. L. (1962) How To Do Things With Words, Oxford: Oxford University Press.

Grice H. P. (1957) ‘Meaning’ reprinted in Harnish, Robert N. (1994) (ed.) Basic Topics in the Philosophy of Language, New York: Harvester Wheatsheaf.

Grice, H.P. (1975) ‘Logic and Conversation’, pp. 41-58 in P. Cole & J. L. Morgan (eds.) (1975) Syntax and Semantics III: Speech Acts, New York: Academic Press.

Searle, John (1969) Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge: Cambridge University Press.

Searle, John (1983) Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind, Cambridge; Cambridge University Press.

Niels Møller Nielsen