Habermas Forum logo Habermas Forum logo
 
Forum on Jürgen Habermas


Jürgen Habermas

Biography


:: Index

:: Sponsors

:: DK: Kursus i Norge (29-01-2005 18:21)
Tid: 7.-11. mars 2005

Sted:
Universitetet i Oslo, Blindern.

Ansvarlige:
Professor Erik Oddvar Eriksen, ARENA, og førsteamanuensis John Erik Fossum, ARENA og Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.

Kursets mål og innhold:
Hensikten med dette kurset er å gi en innføring i Jürgen Habermas' diskursteori om rett og demokrati, med henblikk på spørsmålet om politisk styring i en postnasjonal kontekst og på den europeiske integrasjonsprosessen. Et videre mål er å operasjonalisere teorien og etablere indikatorer og kriterier for empiriske studier. Den første dagen tar kurset opp grunntrekk i teorien knyttet til diskursprinsippet, forholdet mellom rettferdighet og legitimitet og mellom rettigheter og demokrati. Kursets andre dag er viet den postnasjonale tilstand og diskusjonen om forholdet mellom globalisering/ denasjonalisering og demokratisk styring. Et sentralt spørsmål i denne sammenheng er forholdet mellom det demokratiske (deltakelse og ansvarlighet) og det deliberative (epistemiske) aspektet ved den deliberative demokratimodellen. Tredje dagen er viet teoriens anvendelse på Den europeiske union. Hvordan foregår politikkutformingen og i hvilken retning går reformprosessen? Finnes det en europeisk offentlighet? Første del av fjerde dag tar for seg forholdet mellom normativ teori og empirisk forskning og mellom argumentasjonsanalyse og institusjonsanalyse. Andre delen av dagen og femte dag er viet framlegging av prosjekter/papers.
Kurset holdes på norsk.

Forelesere:
Erik Oddvar Eriksen, John Erik Fossum, Anders Molander (Seniorforsker ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo/Senter for vitskapsteori, UiB), Helene Sjursen (seniorforsker ved ARENA - Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo) og Lars Blichner (førsteamanuensis ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen).

Kursets opplegg:
Kurset går over fem dager, og vil bestå av forelesninger med påfølgende diskusjon i plenum samt presentasjon av papers/prosjekter.

Kursets målgruppe:
Kurset er primært beregnet for studenter innenfor ulike doktorgradsprogram eller studenter som planlegger og er i ferd med å starte opp sine doktorgradsarbeider, men er også for andre interesserte.

Uttelling:
Det vil bli anledning til å skrive essay til kurset som vil bli rettet. Kurset vil gi 12 studiepoeng forutsatt godkjent essay.

Læs mere her: www.arena.uio.no/cidel/Forskerkurs.htm/
administrator