Habermas Forum logo Habermas Forum logo
 
Forum on Jürgen Habermas


Jürgen Habermas

Biography


:: Index

:: Sponsors

:: DK: Konference i Århus den 20/5 (29-01-2005 18:31)
Habermas og offentlighed

Sociologisk Forum har gennem de sidste år afholdt en række heldagskonferencer om de store sociologer, f.eks. Max Weber, Pierre Bourdieu og Niklas Luhmann. Denne gang afholdes konferencen om filosoffen og sociologen Jürgen Habermas. Habermas har gennem de sidste 40 år markeret sig som en af de absolut vigtigste politiske intellektuelle og samfundsforskere. Hans forskning og hans politiske engagement dækker næsten alle ”åndsvidenskabelige” områder. En af hans første og mest kendte indsatser angår udforskning af den offentlighed, som han siden hen så ofte har interveneret i. Konferencen vil følge dette spor og tage forholdet mellem offentlighed og demokrati, offentlighed og etik, offentlighed og kommunikation op til diskussion. Lige så vel som spørgsmål om, hvorvidt der overhovedet kan tales om én og kun én offentlighed, om en international offentlighed og om, hvorvidt det er muligt at knytte forestillinger om politiske håb og en politisk oplysningsprojekt til denne eller disse offentlighed(er). Konferencen samler nogle af de danske forskere, der gennem de seneste år mest intenst har beskæftiget sig med Habermas’ samfundstænkning.

Jürgen Habermas (f.1929 - ) har skrevet bl.a. Borgerlig Offentlighet (1962), Teknik og vitenskap som ’ideologi’ (1968), Legitimationsproblemer i senkapitalismen (1973), Diskursetik (1983), Samtalens Fornuft (1987), Teorien om den kommunikative handlen (1981), Faktizität und Geltung (1992), og senest Die gespaltene Westen (2004). Modtager af bl.a. Sonning-prisen, Kyoto-prisen, Hegel-prisen og Adorno-prisen.


Arrangør:
Sociologisk Forum og Kritisk Profil (eventuelle spørgsmål rettes til forskningsadjunkt Carsten Bagge Laustsen på telefon: 8942-1394 eller mail: cbl@ps.au.dk)

Tidspunkt:
Symposiet afholdes fredag den 20/5 2005, kl. 9 til 16.30.

Sted:
Aarhus Universitet: Preben Hornungstuen i Studenternes Hus

Deltagelse:
Åbent for alle

Tilmelding:
Tilmelding er ikke nødvendig.

Frokost:
Fælles frokost arrangeres for interesserede. Prisen for frokost samt kaffe og kage/frugt er 120 kr. Betaling sker på giro 704-2264. Angiv ref.nr. 1-3311 samt navn. Medbring kvittering for betaling til symposiet.


Program:

9.00 – 9.15: Velkomst ved Carsten Bagge Laustsen

9.15 – 10.00: Gorm Harste: Magtdeling, offentlighed og diskursetik – i lyset af Habermas/Luhmann-debatten

Kernen i Habermas’ forfatterskab er utvivlsomt hans diskursetik. På trods af dens fagfilosofiske udformning er dens pointe imidlertid, at den skal demonstrere mulighederne for, hvad Kant ville kalde en moralisering af den politiske kultur i det moderne samfunds magtdelte virkelighed. Foredraget vil vise, hvordan Habermas som forsker og intellektuel har givet diskursetikkens organisatorisk, retligt og politisk gennemslag. Foredraget vil tage hans kritik af Irakkrigen op som eksempel.

10.00 – 10.15: Pause, kaffe, the

10.15 – 11.00: Jens Folke Harrits: Offentlighedens intimitet - et senmoderne paradoks?

Oplægget vil diskutere Habermas' klassiske værk om offentligheden med blik for den udfordrende hermeneutiske manøvre det er "at læse Habermas uden Habermas". Med udgangspunkt i bl.a.  Richard Sennett og Anthony Giddens' samfundsteorier peges derfor i retning af en socialfænomenologisk (re)konstruktion af et sociologisk offentlighedsbegreb og en ny forståelse af offentlighedens form og funktion i dagens samfund.

11.00 – 11.15: Pause, kaffe, the

11.15 – 12.00: Thomas Olesen: Sociale bevægelser, nye medier og modoffentlighed

Habermas’ forestilling om én dominerende offentlighed er blevet kritiseret af Nancy Fraser for at overse det hun kalder ”modoffentligheder”. Oplægget vil, med udgangspunkt i teorier om sociale bevægelser og nye medier, diskutere hvorvidt Habermas’ offentlighedsbegreb bør udvides med, eller helt erstattes af, en teori med vægt på en flerhed af modoffentligheder.

12.00 – 13.00: Frokost

13.00 – 13.45: Sigurd Lauridsen: Jürgen Habermas og Deliberativt Demokrati

Habermas mener i Faktizität und Geltung at have opløst den klassiske dualisme mellem rettigheder og demokrati. I mit oplæg vil jeg fremlægge hans argumenter for dette. Herefter vil jeg problematisere hans sondring mellem hans egen diskursetik og hans egen demokratiteori og stille spørgsmålet om en illegitim politisk beslutning også er moralsk forkert.

13.45 – 14.00: Pause, kaffe, the

14.00 – 14.45: Steen Nepper Larsen: Jürgen Habermas - en intellektuel mellem sociologi, filosofi og offentlig intervention

Habermas’ intellektuelle offentlighedsarbejde er manifest og nærværende, og det rækker langt ud over Tysklands grænser. Han intervenerer i Historikerstriden, strides med Peter Sloterdijk om menneskeparkens regler og det humangenetiske projekt, går sammen med Jacques Derrida i forsøget på at få Europa op i gear, mens den USA-inducerede Irak-krig raser - og blander sig i energisk i en lang række af brændende internationale forfatningsmæssige, politiske og videnskabelige spørgsmål. Foredraget vil søge at karakterisere Habermas intellektuelle engagement og trække tråde mellem hans filosofiske og sociologiske tankeformer og hans kommunikative praksis som offentlig stemme. 

14.45 – 15.00: Pause, kaffe, the

15.00 – 16.30: Jørn Loftager, Jacob Linaa Jensen og NN: Paneldebat om borgerlig offentlighed i dag

Hvordan kan og bør man forstå de senere års stærkt stigende interesse for offentlighed og demokrati – her mere end 40 år efter udgivelsen af Habermas’ værk om den borgerlig offentlighed. Hvordan må man i dag vurdere tesen om offentlighedens forfald? Paneldebatten vil på grundlag af tre oplæg ligge op til en fælles diskussion.


administrator